חדשות ישראל

aspect imaging8060

איתמר מדיקל מדווחת על הכנסות שיא ברבעון השלישי של 2020

MDI Expo 2019 Logo 8060

הכנסות הרבעון השלישי גדלו ב-36% ל-11.0 מיליון דולר.

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), חברת טכנולוגיה רפואית, המתמקדת בפיתוח ומסחור של מכשירים ופתרונות רפואיים לא פולשניים המסייעים לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2020.

"אנו מעודדים מאוד מתוצאות הרבעון השלישי, שהושפעו מהמגמה הגלובלית העקבית למעבר לטיפול ביתי ומהצמיחה במכירות המוצר החד פעמי שלנו, ה-WatchPAT ONE. למעשה, בהתאם לסקר אחרון שביצעה האקדמיה לרפואת שינה בארה"ב, כמעט 46% מבין 500 גופים הפועלים בתחום רפואת השינה הביעו חשש מפשיטת רגל עד סוף השנה לנוכח השפעות וירוס הקורונה, אנו מאמינים כי הסקר נותן רוח גבית לפתרון האלטרנטיבי שאנחנו מאפשרים. זאת בעוד, אנו ממשיכים לזהות ביקוש גבוה בארה"ב למוצרינו, כמעט בכל האזורים הגיאוגרפיים ובתחומי הטיפול הרפואי השונים, כולל מתחום הקרדיולוגיה וכמו כן מארגון משוחררי הצבא האמריקאי (VA), כמו גם בשווקים מרכזיים באירופה ובאסיה", מסר גלעד גליק, נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל.

"ככל שאנו מתקרבים לסוף השנה, אנו מרוצים מההתקדמות שלנו ביישום התוכניות להבטחת יתרוננו התחרותי כמוצר חדשני ומיכולתנו להרחיב את פעילותנו לשווקים נוספים, ואנו מצפים להמשיך ולפעול בשנים הקרובות לצמצום חסמי הטיפול עמם מתמודדים חולי דום נשימה בשינה", סיכם גליק.

דגשים לרבעון השלישי ותחזית הכנסות לשנת 2020

ההכנסות ברבעון השלישי של 2020 עמדו על 11.0 מיליון דולר, גידול של 36% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב עמדו על 8.9 מיליון דולר, גידול של 55% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מספר המרכזים המשתמשים ב-WatchPAT ONE הגיע ל-414 לאחר שהשגנו בממוצע 10 לקוחות חדשים בשבוע במהלך הרבעון החולף.

ב-31 באוקטובר 2020, סיפקה החברה מחדש תחזית הכנסות שנתית לשנת 2020 בטווח שבין 39.5 מיליון דולר ל-40.5 מיליון דולר, המשקפת צמיחה של כ-26% עד 29% בהשוואה להכנסות שנת 2019 של 31.3 מיליון דולר ועלייה של 31% עד 34%, בנטרול מכירה חד פעמית בהיקף של כ-1 מיליון דולר ב-2019 לקייזר. תחזית ההכנסות לשנת 2020 משקפת הערכות, והתוצאות בפועל עשויות להשתנות מהותית לעומת תחזית זו.

התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2020

ההכנסות ברבעון השלישי של 2020 גדלו ב-36% ל-11.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהכנסות נבע מגידול במכירות WatchPAT בארה"ב ובאירופה.

הכנסות WatchPAT ברבעון השלישי של 2020 גדלו ב-39% ל-10.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019.

הכנסות WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2020 גדלו ב-55% ל-8.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול נבע בעיקר מגידול במכירות WatchPAT ONE וכן מגידול במכירות ה-WatchPAT Direct. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל ה-WatchPAT ONE, היוו כ-73% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון השלישי של 2020, בהשוואה ל-71% ברבעון המקביל ב-2019 .

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 גדל ל-7.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 ירד ל-68% בהשוואה ל-77% ברבעון המקביל ב-2019. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS ברבעון השלישי השנה ירד ל-70% בהשוואה ל-79% ברבעון המקביל ב-2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגידול במכירות WatchPAT ONE.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי עמד על 2.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.0 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, שקוזז בחלקו על ידי גידול במכירות. הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-32% ל-6.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019, בשל הרחבה מתוכננת של צוות המכירות בארה"ב לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות (32 טריטוריות נכון ליום 30 בספטמבר 2020, בהשוואה ל-27 טריטוריות ליום 30 בספטמבר 2019) לצד עמלות מכירה נוספות הנובעות מהגידול בהכנסות. הוצאות מחקר ופיתוח גדלו ב-26% ל-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהוצאות אלו נובע מגידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח מוצרים (בעיקר הפלטפורמה הדיגיטלית). הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-71% ל-2.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליון דולר, בעיקר בשל גידול בפרמיית ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ובהוצאות משפטיות, הכוללות הליך משפטי שיזמה החברה על מנת להגן על זכוית הקנין הרוחני של איתמר.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-1.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS ברבעון השלישי של 2020 אינו כולל הוצאות של כ-0.6 מיליון דולר של תשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2019.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-2.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2020 עמד על 2.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS ברבעון השלישי של 2020 אינו כולל הוצאות של כ-0.7 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה לכ-0.5 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל ב-2019.

נכון ליום 30 בספטמבר 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסכם של 41.2 מיליון דולר.

התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של 2020

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גדלו ב-31% ל-28.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הגידול בהכנסות נבע מגידול במכירות WatchPAT בארה"ב וביפן.

הכנסות WatchPAT בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גדלו ב-34% ל-26.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-19.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

הכנסות WatchPAT בארה"ב בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גדלו ב-43% ל-21.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-15.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הגידול נבע בעיקר מגידול במכירות WatchPAT ONE וכן מגידול במכירות ה-WatchPAT Direct. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים, כולל ה-WatchPAT ONE, היוו כ-75% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב בתשעת החודשים הראשונים של 2020, בהשוואה ל-70% בתקופה המקבילה ב-2019 .

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גדל ל-19.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-16.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ירד ל-70%, בהשוואה ל-77% בתשעת החודשים הראשונים של 2019. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-IFRS בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ירד ל-72% בהשוואה ל-79% בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגידול במכירות WatchPAT ONE.

ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עמד על 7.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות, שקוזז בחלקו על ידי גידול במכירות. הוצאות מכירה ושיווק גדלו ב-34% ל-17.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-13.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019, בשל הרחבה מתוכננת של צוות המכירות בארה"ב לטריטוריות גיאוגרפיות וורטיקליות חדשות לצד עמלות מכירה נוספות הנובעות מעלייה בהכנסות. הוצאות מחקר ופיתוח גדלו ב-28% ל-4.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.2 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הגידול בהוצאות אלו נובע מגידול בכוח אדם לתמיכה בפיתוח מוצרים (בעיקר הפלטפורמה הדיגיטלית). הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-35% ל-6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.5 מיליון דולר, בעיקר בשל גידול בפרמיית ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ובהוצאות משפטיות, הכוללות הליך משפטי שיזמה החברה על מנת להגן על זכוית הקנין הרוחני של איתמר.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ב-5.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.4 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS בתשעת החודשים הראשונים של השנה אינו כולל הוצאות של כ-2.0 מיליון דולר של תשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים והוצאות הקשורות לשינויים בכוח אדם, בהשוואה לכ-1.6 מיליון דולר של הוצאות דומות בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ב-8.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עמד על 6.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS בתשעת החודשים הראשונים של 2020 אינו כולל הוצאות של כ-2.0 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, הוצאות הקשורות לשינויים בכוח אדם ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה להוצאות ורווחים נטו של כ-1.2 מיליון דולר במרכיבים דומים בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

מערכת מכשור רפואי ישראל